Dịch vụ công trực tuyến --||-- Huyện Hưng Nguyên

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

 

Từ ngày15 tháng 11 năm 2011, hệ thống “Một cửa điện tử” huyện Hưng Nguyên chính thức được đưa vào hoạt động.

Hệ thống “Một cửa điện tử” cung cấp thông tin một cách tự động và trực tuyến về tình trạng giải quyết hồ sơ, cấp phép. Người dân có thể thông qua mạng internet kiểm tra, giám sát về tình trạng giải quyết hồ sơ.
Các báo cáo được cung cấp bởi “Một cửa điện tử” là trung thực nhất vì được thực hiện hoàn toàn tự động và không thể bị thay đổi.
Tiêu chí hoạt động của hệ thống 'một cửa điện tử' là giúp cơ quan quản lý xử lý thông tin nhanh, chính xác, công khai, minh bạch hóa hoạt động của cơ quan nhà nước và là công cụ đồng thời là nội dung của cải cách hành chính.
Trong thời gian đầu hoạt động hệ thống 'một cửa điện tử' huyện Hưng Nguyên thông qua Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả điện tử trực thuộc trực tiếp Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện sẽ tiếp nhận và giải quyết một số thủ tục hành chính trên các lĩnh vực :

 + LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG

 + LĨNH VỰC KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ

 + LĨNH VỰC LAO ĐỘNG

 + LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

 + LĨNH VỰC TƯ PHÁP

loading...